Impactscoretool online

21-11-2017

Op 21 november 2017 gaat de nieuwe IMPACTSCORETOOL online. De IMPACTSCORETOOL vervangt de  IMPACTSCORE NH3 die in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) werd ontwikkeld.

Met de nieuwe tool kan men begroten hoeveel vermesting door stikstof er vanuit stallen is ter hoogte van habitatrichtlijngebied. De berekening resulteert in een impactscore, die gehanteerd wordt bij de vergunningverlening. Daarbij wordt tevens het significantiekader voor NH3 gehanteerd zoals vermeld in de praktische wegwijzer ‘eutrofiëring via lucht’. Tot slot wordt de impactscore ook gebruikt voor de toegang tot het flankerend beleid.

De berekeningstool wordt nu herzien en uitgebreid:
•    Naast NH3-emissie kan ook NOx- en SOx-emissie ingevoerd worden. De tool kan met andere woorden ook voor andere bronnen dan stallen ingezet worden;
•    Naast vermesting kan ook verzuring berekend worden. Hiervoor kunnen de significantiekaders gehanteerd worden zoals vermeld in de praktische wegwijzer ‘verzuring via lucht’.

Deze uitbreiding biedt het voordeel dat, indien het te vergunnen project (ook) NOx en / of SOx uitstoot, of indien verzuring dient onderzocht te worden, dit allemaal met éénzelfde tool kan worden berekend.

De nieuwe Impactscoretool kan u raadplegen op www.milieuinfo.be/impactscore.

De tool zal steeds werken met de best beschikbare informatie.  Deze informatie, zoals bijvoorbeeld de biologische waarderingskaart of de PAS-lijst wordt periodiek geëvalueerd en, indien nodig, geactualiseerd.