Veelgestelde vragen

Tegen 2020 moet de verdere achteruitgang worden gestopt en moet minstens een derde van de habitattypes en soorten in een gunstige staat van instandhouding zijn gebracht. Tegen 2050 volgt de rest, maar om dat te bereiken moet nu al actie ondernomen worden. Je kan de tussendoelen 2020 raadplegen op https://www.natura2000.vlaanderen.be/wat-tegen-wanneer

Alle gebieden vind je terug op deze website bij ‘Natura 2000-gebieden’. Je kunt ze ook bij je gemeente opvragen of via het geoloket Vlaanderen.

Binnen de Speciale Beschermingszones komen allerhande activiteiten voor. Er kan worden gewoond, gewerkt, beheerd en gerecreëerd. De vaststelling van de SBZ of de opmaak van de IHD brengen geen einde aan deze mix. Het is de stellige bedoeling van de Vlaamse overheid om de doelstellingen samen met de gebruikers en eigenaars binnen de SBZ te realiseren. Hiervoor zullen stimulerende instrumenten ingezet worden op maat van de IHD. Vanzelfsprekend is het wel zo dat activiteiten, zowel binnen als buiten SBZ, de realisatie van de doelstellingen niet onmogelijk mogen maken.

Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht…

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk dat de toekomst wil verzekeren van honderden bedreigde dieren en planten, en hun leefgebieden. Want de Europese natuur is uniek in haar soort. Het streefdoel? Tegen 2050 mogen alle kwetsbare plant- en diersoorten en hun leefgebieden niet langer bedreigd zijn.

Het Natura 2000-netwerk strekt zich uit over 27 landen en telt meer dan 25.000 gebieden. Alles samen is dat goed voor ongeveer een vijfde van de oppervlakte van Europa. Het is het grootste samenhangende ecologische netwerk in de wereld.

Ook Vlaanderen doet mee. Het Vlaamse netwerk beslaat 166.000 hectare, verspreid over 62 gebieden. Het beschermt 47 leefgebieden - zoals slikken en schorren, duinen, heide, graslanden, bossen, rivieren... - en 133 soorten, zoals vleermuizen en andere zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen, vissen, insecten en planten. Zo beschermt ook Vlaanderen de Europese biodiversiteit!

Natura 2000 staat of valt met een vlotte samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. In de Natura 2000-gebieden zijn immers tal van gebruikers actief. In overleg tussen de minister, het Agentschap voor Natuur en Bos, het middenveld en de betrokken Vlaamse administraties werd een globaal overlegtraject voor het hele IHD-proces opgezet. Elke speler kreeg daarin zijn rol.

Zo bestaan er ook overlegplatformen per speciale beschermingszone, waarin het ANB samenzit met vertegenwoordigers van sectoren die een bijdrage willen leveren aan de implementatie van de natuurdoelen, en/of die daardoor getroffen worden. Het overlegplatform bestaat naast de ANB-vertegenwoordigers en boseigenaars uit vertegenwoordigers uit de landbouw, natuurbeheer, economie, jacht en bosgroepen.

Ja. De bescherming van de niet-Europese soorten en leefgebieden wijzigt niet. Ook blijven de bestaande gebieden buiten de Natura 2000-zones beheerd zoals voorheen. Ook blijft 15% van het aankoopbudget van het Agentschap voor Natuur en Bos, en 25% van het aankoopbudget van terreinbeherende verenigingen beschikbaar voor niet-Europese natuur. De Vlaamse natuur zal bovendien meeliften op de realisatie van de Europese natuurdoelen.