Criteria voor afbakening Vogelrichtlijngebieden

34 miljoengeschat aantal bezoeken per jaar aan Natura 2000 in Vlaanderen

Voor de speciale beschermingszones in toepassing van de Vogelrichtlijn worden de gebieden aangewezen die naar aantal en oppervlakte het meest geschikt zijn voor de instandhouding van:

  • de vogelsoorten van bijlage IV van het Natuurdecreet
  • de trekvogels die niet in bijlage IV van het Natuurdecreet genoemd zijn maar wel regelmatig voorkomen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt rekening gehouden met hun behoefte aan rustplaatsen in de trekzones en bescherming van hun broed-, rui-, foerageer- en overwinteringsgebieden.