Criteria voor afbakening Habitatrichtlijngebieden

0,3 miljardm³ water dat jaarlijkse infiltreert in Natura 2000

Voor de speciale beschermingszones in toepassing van de Habitatrichtlijn gebeurt de voorlopige vaststelling op grond van de criteria van bijlage V van het Natuurdecreet, overgenomen uit de Habitatrichtlijn. Met behulp van de relevante wetenschappelijke gegevens worden deze dan toegepast in de afbakening.

Dit zijn de criteria:

1. Criteria voor de beoordeling van het gebied voor een beschermd habitattype:

  • mate waarin het type natuurlijke habitat voorkomt in het gebied
  • hoeveel oppervlakte bestrijkt het natuurlijke habitattype in het gebied (ten opzichte van de totale oppervlakte die dit type natuurlijke habitat inneemt op het nationale grondgebied)
  • in welke mate zijn de structuur en de functies van het natuurlijke habitattype intact en is er een mogelijkheid om het te herstellen
  • wat betekent het gebied voor de instandhouding van het betrokken type natuurlijke habitat

2. Criteria voor de beoordeling van het gebied voor een beschermde soort:

  • omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van de populaties op nationaal niveau
  • in welke mate zijn de elementen van de habitat die van belang zijn voor de soort in stand gehouden en en wat zijn de herstelmogelijkheden
  • mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort
  • wat betekent het gebied voor de instandhouding van de soort